Potrzebujesz pomocy? Znajdź specjalistę !!!

  Wstęp

  Ochrona prywatności i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych stanowi dla Lekarze dla Dzieci (“My”, “LekarzedaDzieci”) najważniejszy priorytet. Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić prywatność naszym użytkownikom. Ten dokument wyjaśnia w jaki sposób dane naszych użytkowników i profesjonalistów są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz przekazywane przez nas do innych podmiotów. Dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe – dotyczy korzystania z naszej platformy internetowej, aplikacji mobilnej oraz innych podobnych rozwiązań, które oferujemy (dalej łącznie jako “Usługi”). Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu od czasu do czasu, w szczególności w związku ze zmianą zakresu oferowanych Usług, zmiany przepisów prawnych lub w innym przypadku, w którym jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na prawa podstawowe naszych użytkowników i profesjonalistów.

  Kim jesteśmy?

  Firma Handlowo-Usługowa Sanapol Paweł Kloskowski z siedzibą w Salinie ul. Jeżynowa 21 Prowadzimy platformę internetową www.lekarzedladzieci.pl. Dla celu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych [(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)] jesteśmy administratorami danych osobowych.. Możesz skontaktować się z nami na adres kontakt@lekarzedladzieci.pll lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, przesyłając zgłoszenie na nasz adres siedziby.

  II. JEŻELI JESTEŚ SPECJALISTĄ (KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG W CELACH ZAWODOWYCH LUB PROFESJONALNYCH)

  Jeżeli jesteś profesjonalistą, który korzysta z naszych Usług w celach zawodowych lub profesjonalnych oraz (i) zawarłeś umowę o świadczenie odpłatnych usług ze Lekarze dla Dzieci  (np. umowę o świadczenie usług Pakiety Start, Plus, Pro i Premium) lub (iii) pracujesz dla lub w placówce, która zawarła ze ze Lekarze dla Dzieci  umowę o świadczenie odpłatnych usług (np. umowę o świadczenie usług Pakiety Start, Plus, Pro i Premium), poniższe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się do Ciebie.

  A) Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

  1. Zakładanie konta użytkownika (profilu profesjonalisty) i korzystanie z naszych Usług

  Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy korzystasz z naszych Usług.

  W momencie zakładania profilu profesjonalisty i korzystania z naszych Usług prosimy o podanie danych związanych z aktywnością zawodową profesjonalisty oraz innych informacji, które pomogą nam informować naszych użytkowników o Twojej działalności zawodowej. Część z tych informacji opublikujemy na Twoim profilu w naszym serwisie. W szczególności możesz nam podać następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail,
  • Adres wykonywania praktyki zawodowej (miejsce przyjmowania pacjentów),
  • Specjalizacja, choroby jakie leczysz lub obszar zawodowym, w którym się specjalizujesz,
  • Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej,
  • Numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer o charakterze zawodowym, którym dysponujesz,
  • Twoje zdjęcie (wizerunek),
  • Dane placówki, w której pracujesz,
  • Wszystkie inne dane, które podasz nam w czasie zakładania profilu.

  W przypadku zawierania umowy odpłatnej z Lekarze dla Dzieci otrzymujemy również dane firmowe, jak np. numer NIP, REGON, dane o wpłatach. Ponadto, Usługi odpłatne (w zależności od zawartej umowy) pozwalają m.in. na publikację artykułów branżowych i profesjonalnych. 

  W momencie kiedy zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi (np. Obowiązkami podatkowymi lub obowiązkami księgowymi). Takie przetwarzanie danych znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  W ramach naszych Usług, możemy umieścić Twoje dane informujące o Twojej praktyce zawodowej na mapach internetowych oraz w wyszukiwarkach internetowych. Ma to na celu usprawnienie świadczonych przez nas Usług.

  Lekarze dla Dzieci  może również otrzymać Twoje dane osobowe od placówki, w której pracujesz lub która utworzyła Twój profil – jeżeli taka placówka ma zawartą z nami odpłatną umowę o świadczenie Usług. Placówki, na swoją odpowiedzialność, mogą udostępniać nam Twoje dane osobowe. Jednocześnie, dla celów maksymalnego zabezpieczenia Twoich praw, prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dla nas konieczne dla wykonywania umowy, która została zawarta z placówką. Masz jednak pełne prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu odnośnie do przetwarzania.

  2. Cele marketingowe

  Możemy również przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w szczególności klikając przypis “wypisz się”, znajdujący się w wiadomości, którą otrzymuje.

  3. Inne cele

  Lekarze dla Dzieci  może również uzyskać inne dane użytkowników związane z korzystaniem z naszych Usług. Te dane obejmują takie informacje jak: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. W przypadku korzystania z Usług w aplikacji mobilnej możemy również pozyskać dane o lokalizacji na podstawie danych z GPS. Użytkownik może zawsze wyłączyć dane o lokalizacji.

  Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu:

  • Rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,
  • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • Informowania o nowych funkcjonalnościach lub Usługach,
  • Zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania, analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika.

  Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  III. JEŻELI JESTEŚ PROFESJONALISTĄ, KTÓRY NIE ZAKŁADAŁ PROFILU W SERWISIE LEKRZEDLADZIECI.PL

  Jeżeli jesteś profesjonalistą, którego dane osobowe są prezentowane w naszym portalu, ale nie zakładałeś konta użytkownika lub nie korzystasz z naszych Usług, poniższe informacje są skierowane do Ciebie.

  A) Jak pozyskaliśmy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

  Lekarze dla Dzieci pozyskał dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak:

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Rejestry lekarzy lub inne podobne rejestry,
  • Krajowy Rejestr Sądowy,
  • Inne podobne rejestry.
  • Część danych osobowych pozyskaliśmy również od samych pacjentów, którzy dodali dane osobowe lekarzy do naszej platformy.

  Lekarze dla Dzieci przetwarza dane osobowe profesjonalistów, którzy nie zarejestrowali się w serwisie w następujących celach:

  • Informowania użytkowników naszego serwisu o prowadzeniu działalności zawodowej przez profesjonalistów,
  • Umożliwienia użytkownikom dodawania opinii o usługach świadczonych przez profesjonalistów oraz zapoznawania się z tymi opiniami,
  • Prowadzenia działalności gospodarczej.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Stanowi to samodzielną podstawę dla przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Lekarze dla Dzieci polega na informowaniu użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Profesjonalisty, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Profesjonalistów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Profesjonaliści, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, podlegają ocenom społecznym, a korzystający z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych pacjenci, mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu. Lekarze dla Dzieci przeprowadził test równowagi, który jednoznacznie wskazał, że przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na Twoje prawa i wolności.

  B) Jaki zakres danych osobowych przetwarzamy?

  Przetwarzamy poniższe dane osobowe:

  • Imiona i nazwiska,
  • Adres prowadzenia działalności (adres przyjmowania pacjentów),
  • Specjalizacja lub wykonywany zawód,
  • Opinie użytkowników dotyczące wykonywania zawodu.

  Możemy też przetwarzać numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer odnoszący się do wykonywanej profesji.

  IV. INFORMACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG LUB NASZEGO PORTALU

  Czy dzielimy się Twoimi danymi z podmiotami trzecimi?

  Możemy przekazać Twoje dane podmiotom, które pomagają nam świadczyć Usługi lub pomagają nam prowadzić działalność. Celem przekazania danych osobowych jest świadczenie Usług. Większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych. Podmioty, którym możemy przekazywać dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

  • Firmy zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów,
  • Firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
  • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
  • Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy,
  • Banki,
  • Firmy ubezpieczeniowe,
  • Dostawcy usług płatniczych,
  • Firmy zajmujące się bezpieczeństwem operacji finansowych,
  • Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.

  Możemy również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do Lekarze dla Dzieci przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy).

  Możemy również udostępnić dane osobowe w przypadku, gdy będziemy przechodzić reorganizację, będziemy brali udział w fuzji lub przejęciu.

  W innych przypadkach nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że udzielisz nam na to zgody lub będziemy mieli właściwą podstawę prawną do takiego działania.

  Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

  Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Lekarze dla Dzieci  z użytkownikami lub specjalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w tabeli poniżej:

  Cele przetwarzania Okres przetwarzania danych
  Świadczenie Usług Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług lub posiadania konta użytkownika. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać lub konto użytkownika zostanie skasowane, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od tego momentu.
  Dane pacjentów: umawianie wizyty lub badania Będziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
  Dane pacjentów: profil zdrowotny pacjenta Dane osobowe dodane w profilu zdrowotnym pacjenta będą usunięte, jeżeli usuniesz konto w naszym serwisie, jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeżeli zażądasz usunięcia danych. Pozostałe dane będziemy przechowywać przez 6 lat od czasu, gdy zamkniesz konto w naszym serwisie.
  Informacje technologiczne i statystyczne Będziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
  Marketing Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.
  Dane pacjentów: czat z lekarzem Będziemy przetwarzać dane osobowe podane w trakcie czatu przez 2 lata.
  Dane pacjentów: Aplikacja “Doctor-on-demand” Będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od momentu ostatniego skorzystania z funkcjonalności aplikacji “Doctor-on-demand”.
  Reklamacje i skargi Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.
  Profile niezarejestrowanych profesjonalistów Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu.

  Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Lekarze dla Dzieci

  Przysługują Ci poniższe prawa określone w RODO:

  • Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
  • Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).
  • Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
  • Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
  • Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
  • Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

  W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

  Będziemy starać się odpowiedzieć na każde żądanie w terminie 1 miesiąca. Jednak w przypadkach bardziej skomplikowanych lub w razie wielu zapytań złożonych w tym samym czasie, możemy przedłużyć termin odpowiedzi, o czym zostaniesz poinformowany. Zachowujemy prawo do pobierania uzasadnionej opłaty odpowiadającej ponoszonym przez nas kosztom sporządzenia odpowiedzi na żądania nieuzasadnione lub nadmiarowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o swoich prawach oraz wytłumaczymy zaistniałą sytuację.

  Staramy się, aby informacje, które przetwarzamy, były poprawne i aktualne. Jednak w przypadku zmian tych informacji, prosimy Cię o poinformowanie Lekarze dla Dzieci, aby możliwe było uaktualnienie przetwarzanych danych. Zaktualizujemy dane, które są niepoprawne lub nieaktualne. Mamy na to 1 miesiąc od dnia przekazania nam prośby o zmianę danych.

  Linki do innych stron internetowych

  W naszym serwisie lub aplikacji mogą znajdować się linki do stron internetowych, w tym przyciski prowadzące do mediów społecznościowych. Staramy się, aby linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron oznacza stosowanie się do zasad określonych przez ich właścicieli.

  Jak chronimy Twoje dane?

  Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Niestety przekazywanie informacji przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

  Skontaktuj się z nami

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

  E-mail: kontakt@lekarzedladzieci.pl

  Adres korespondencyjny:Lekarze dla Dzieci.pl ul. Jeżynowa 32 84-250 Salino